Vũ điệu TÌNH HIỆP NHẤT - Lễ bổn mạng GLV GP.XUÂN LỘC 2013
Video: Nguyễn Thương