KINH THÁNH LÀ SỰ THẬT.

Truớc khi thời đại khoa học vũ trụ được phát triển, đã có một thời kỳ Kinh Thánh bị coi là thần thoại.
Tuy nhiên, hiện nay, khoa học chứng minh rằng Kinh Thánh mang tính chất rất khoa học, thậm chí ưu việt khoa học nữa.

Hãy tin Kinh Thánh!
Kinh Thánh là kinh duy nhất dắt chúng ta đi theo đường cứu rỗi.


GIESULOVE YOUTUBE
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.